DAS BUCHHALTUNGSBÜRO  FÜR SIE

                                         info@histria-accounting.hr

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE I OTPIS POTRAŽIVANJA (čl. 9. Zakona)

Izmjena čl. 9. Zakona primjenjuje se već kod prijave poreza na dobitak za 2016. godinu. Jedan od uvjeta priznavanja vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca jest i taj da su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga pažnjom dobroga gospodarstvenika (čl. 9. st. 2. Zakona). On i dalje treba biti zadovoljen.

 

Smatra se da su ove radnje obavljene ako su potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom obveznikom poreza na dobitak koji nije povezana osoba, a prema posebnom propisu u slučaju stečaj, arbitraže i mirenja (čl. 9. st. 3.).

 

Prema tome, u smislu porezno priznatog troška nagodba se sada ograničava samo na dužnike nepovezane osobe koji su obveznici poreza na dobitak. Zakon donosi „pojednostavljenje postupka“ otpisa potraživanja od kupaca kada je riječ o malim svotama potraživanja za koje nije svrsishodno pokretati ovrhu ili postupak utuženja.

 

Naime, iznimno od odredaba iz čl. 9. st. 2. Zakona, sada se porezno priznatim rashodom smatra otpis potraživanja iskazanih u prihodima od nepovezane osobe ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka iz čl. 9. st 3. Zakona premašuju svotu potraživanja ili ako poduzetnik dokaže da je pažnjom dobroga gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja, pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisane svote potraživanja. I dalje se smatra porezno priznatim rashodom otpis zastarjelih potraživanja od nepovezanih osoba u visini do 5.000,00 kn po pojedinom dužniku. Međutim, do sada je ta nepovezana osoba bio „dužnik koji nije fizička osoba“, a sada je to „dužnika koji je obveznik poreza na dobitak“.

 

Prema tome, otpis zastarjelih potraživanja od udruga i drugih neprofitnih organizacija – koje jesu pravne osobe ali nisu obveznici poreza na dobitak, neće se smatrati porezno priznatim troškom. Priznaje se otpis zastarjelih potraživanja do 200,00 kn od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi tu svotu.

 

Kada je riječ o dužnicima – fizičkim osobama, porezno priznatim rashodom otpisa potraživanja smatra se otpis duga prema posebnom propisu o stečaju potrošača.

 

 

NEWSLETTER

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983