accounting for you

                                info@histria-accounting.hr

Kada fizička osoba štedi u tuzemnoj ili inozemnoj banci, primitci od kamata (ako je kamata viša od 0,5 % godišnje) oporezivi su porezom na dohodak od kapitala pri isplati te kamate.

Isplata kamata na štednju fizičkim osobama

Od 1. siječnja 2015. primitci od kamata na kunsku i deviznu štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava) oporezuju se u skladu i na način propisan za dohodak od kapitala ( st. 3. Zakona o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 177/04. – 136/15.).

 

Prema čl. 30. Zakona o porezu na dohodak, ne oporezuju se:

1. zatezne kamate.

2. naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rje- šenjima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3. kamate na pozitivno stanje na žiro-računu, teku- ćem i deviznom računu koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija, i to najviše u visini koju ti isplatitelji plaćaju na pologe po viđenju. Navedeno se izuzeće primjenjuje ako je kamata na pologe po viđenju manja od najmanje kamate za oročenu štednju, odnosno ako iznosi najviše do 0,5 % godišnje.

4. primitci od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica.

5. primitci po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje (isplaćena naknada iznad uplaćenih premija osiguranja) i prinosa po osnovi dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.

Sve ostale kamate, neovisno iz kojeg su izvora ostvarene, oporezive su u skladu s propisima za oporezivanje dohotka od kapitala.

 

OBVEZNIK OBRAČUNA POREZA NA KAMATU

Ako je kamata obračunana na temelju ugovornog odnosa građana (fizičke osobe) i banke iz RH, obveznik obračuna poreza na dohodak i prireza i podnositelj JOPPD-a je isplatitelj kamata - banka iz RH. Banka je ujedno i obveznik podnošenja izvješća o tome putem JOPPD-a.

 

Međutim, ako je kamata obračunana na temelju ugovornog odnosa građana (fizičke osobe) i banke iz inozemstva, obveznik obračuna poreza je fizička osoba – primatelj kamata.

 

OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PRI ISPLATI KAMATE NA ŠTEDNJU U TUZEMSTVU

Kod isplata kamata, isplatitelj treba obračunati porez na dohodak (12 % + prirez) i predati JOPPD na dan isplate primitka ili najkasnije sljedeći dan. Iznimno, ako isplatitelji kamata, od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala, vode svoje sustave (stanje po računima, obra-čuni kamata, knjiženja i ostale obrade) na razini dana i na noćnim obradama prema načelu dnevnih stanja, istodobnim obračunom, obustavom i uplatom predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se i prvi radni dan koji slijedi iza takve obrade.

 

DJEČJA OROČENA ŠTEDNJA

Prilikom isplate kamate banka obračunava porez i prirez te na račun isplaćuje neto, već oporezovanu kamatu.

 

Ako dijete ostvari oporezive primitke kamata manje od 13.000,00 kn, prilikom obračuna plaće može se koristiti osobnim odbitkom. Međutim, ako je bruto-primitak po osnovi kamata viši od 13.000,00 kn, dijete ne može bit razlogom uvećanja osobnog odbitka roditelja prilikom obračuna plaća. Naime, roditelj nema pravo koristiti se osobnim odbitkom za dijete pa će roditelj biti u obvezi platiti razliku poreza prema obračunu Porezne uprave uvećanoga osobnog odbitka na koje nije imao pravo.

 

KAMATE KOJE JE FIZIČKA OSOBA OSTVARILA U INOZEMSTVU

Porezni obveznici koji počinju ostvarivati dohodak izravno iz inozemstva obvezni su Poreznoj upravi prijaviti početak ostvarivanja dohotka, u roku od 8 dana od dana početka ostvarivanja dohotka ( čl. 58 Zakona o porezu na dohodak) ili podnijeti poreznu prijavu.

 

Međutim, RH s nekim državama ima potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te u skladu s čl. 12. st. 9. Zakona o porezu na dohodak, pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju prednost pred odredbama tuzemnih propisa.

 

Porezni obveznik, rezident RH koji ostvaruje primitka s osnove kamata iz inozemstva, a u inozemstvu je plaćen porez na dohodak, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu.  To znači da nije obvezan u roku od 8 dana obračunati i uplatiti porez na dohodak u RH. Međutim, o tome je obvezan izvijestiti Poreznu upravu putem zahtjeva za izuzećem od oporezivanja u tuzemstvu.

 

Postoje zemlje s kojima RH nema sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Kako nema mogućnosti izuzeća od plaćanja poreza na temelju međunarodnog ugovora, porez se treba obračunati i uplatiti u roku od osam dana od dana naplate primitka (čl. 2. Pravilnika).

 

NEWSLETTER

Preplati se za primanje newsletter-a!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

CONTACT

Partizanska 4/1, 52440 Poreč

 

+385 95 818 6983